Hämeenlinnan kirjasto sai kiitettävän kaupungin asiointikyselyssä

Kysely toteutettiin samanaikaisesti useassa kaupungin yksikössä

Hämeenlinnan kaupunki toteutti tammi-helmikuussa kyselyn, jolla selvitettiin asiakkaiden näkemyksiä kaupungin asiointipalveluista. Kysely toteutettiin samanaikaisesti useissa kaupungin yksiköissä.

Asiakastyytyväisyyskyselyn ohella toteutettiin toinen kysely asiointipalveluissa työskentelevälle kaupungin henkilöstölle. Molemmilla kyselyillä kartoitettiin asiointipalveluiden nykytilaa kehittämistyön pohjaksi.

Eniten vastauksia kirjaston aktiivikäyttäjiltä

Asiakastyytyväisyyskyselyyn kerättiin vastauksia sekä käyntiasiakkailta että asiakkailta, jotka asioivat sähköpostin, puhelimen, chatin tai sosiaalisen median välityksellä. Kyselyyn tuli 190 vastausta, joista noin kolmannes tuli kirjaston asiakkailta. 

Valtaosa kirjaston vastaajista oli yli 55-vuotiaita kirjastopalveluiden aktiivikäyttäjiä. Lähes puolet vastaajista käy kirjastossa viikoittain ja kolmannes kuukausittain. 

Aukioloajat, asiantuntemus ja ystävällisyys saivat kiitosta

Asiakkaat antoivat kyselyssä kirjaston asiointipalvelulle kouluarvosanaksi kiitettävän.

Peräti 98 prosenttia vastaajista piti kirjaston aukioloaikoja hyvinä. Kirjastossa käyvien mieluisimpia asiointikanavia ovat puhelin ja sähköposti. Avoimissa vastauksissa kirjastoa kiiteltiin asiantuntevasta ja ystävällisestä asiakaspalvelusta. 

Kyselyt toteutti Laurean ammattikorkeakoulun opiskelija osana opinnäytetyötään.

Valtakunnallisessa kyselyssä samansuuntaiset arviot 

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto osallistui viime vuonna valtakunnalliseen yleisten kirjastojen käyttäjäkyselyyn, jossa vastaukset olivat hyvin samanlaisia kuin kaupungin kyselyssä. Tähän kyselyyn vastasi 578 kirjaston asiakasta. Hämeenlinnan kirjasto sai asiakkailta toiminnastaan kokonaisarvosanaksi 8,80. 

Yli puolet vastaajista arvioi kirjaston palvelujen vaikuttaneen erittäin paljon tai melko paljon työhön, opiskeluun ja muuhun toimintaan. Lähes yhtä monella kirjasto lisäsi lukuharrastusta.

Noin 80 prosenttia koki kirjaston parantaneen heidän elämänlaatuaan ja yli 70 prosenttia sai kirjastosta virikkeitä vapaa-aikaansa ja harrastuksiinsa sekä apua tiedon etsimisessä. Viidennes vastaajista oli saanut kirjastosta sosiaalisia kontakteja ja melkein yhtä moni kertoi tietoteknisten taitojensa kohentuneen kirjastossa. 

Tuesday, March 5, 2019