Hämeenlinnan kaupunginkirjaston käyttösäännöt

Voimassa 1.12.2017 alkaen

Olet sitoutunut noudattamaan käyttösääntöjä asioidessasi kirjastossa, saadessasi kirjastokortin tai suostuessasi vastuuhenkilöksi.

Kunnan oikeus laatia kirjastoon käyttösäännöt perustuu lakiin yleisistä kirjastoista (1492/2016 § 13):

”Kunta voi hyväksyä yleisen kirjaston käyttösäännöt, joilla edistetään kirjaston sisäistä järjestystä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Käyttösäännöissä voidaan antaa määräyksiä
kirjaston tilojen ja omaisuuden käytön ohella kirjastoaineiston lainaamisesta, varaamisesta, lainauskiellosta, kirjaston käyttökiellosta ja
maksuista."

Kirjaston asiakastilojen käyttö ja aukioloajat

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston toimipisteet ovat kaikille avoimia.

Kokoelmia, palveluita ja asiakastiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä.

Kirjaston toimipisteiden aukioloajat ja kirjastoautojen aikataulut tiedotetaan kirjaston toimipisteissä ja verkkokirjastossa.

Kirjastossa on käytössä avoin (WLAN) tietoverkko. Verkossa ei ole suojauksia ja asiakkaan on sitä käyttäessään huolehdittava itse riittävistä suojauksista.

Kirjasto ei vastaa avoimen verkon käytöstä tai kirjastossa käytetyn välineistön aiheuttamista ongelmista eikä mahdollisista vahingoista asiakkaille.

Kirjastossa on vuokrattavia tiloja tilaisuuksien järjestämistä varten. Näiden tilojen vuokrat esitetään Tilat-sivulla.

Kirjastotoimenjohtajalla on oikeus antaa vuokrattava tila maksutta käyttöön kirjastopalveluja tukevalle toiminnalle kirjaston kanssa yhteistyössä järjestettyihin tilaisuuksiin.

Tiloja voidaan harkinnan mukaan antaa maksutta lasten ja nuorten ryhmien käyttöön ko.ryhmien harrastustoiminnan tukemiseksi.

Nuoriksi luetaan alle 29-vuotiaat (Nuorisolaki 1285/2016, 3 § ja 8 §).

Tilojen käytöstä voidaan laatia tilakohtaisia käyttösääntöjä ja -sopimuksia.

Yleisen turvallisuuden lisäämiseksi kirjastoissa on käytössä kameravalvonta.

Kameravalvontajärjestelmästä muodostuu asiakasrekisteri, jonka selosteen mukaisesti tarkoitus on ennaltaehkäistä ja selvittää kohteen omaisuuteen, henkilökuntaan tai asiakkaisiin kohdistuvaa rikollisuutta, ehkäistä vaaroja ja uhkia, auttaa järjestyksen valvonnassa sekä valvoa kiinteistön kuntoa.

Asiakkaalla on henkilörekisterilain mukainen oikeus pyytää nähtäväkseen rekisteriselosteet.

Asiakastietokoneet ja editointitila

Kirjastoissa on asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja tietokoneita ja tablettitietokoneita. Pääkirjastossa asiakkaiden käytössä on editointitila, jossa asiakkaat voivat digitoida kuva- ja äänitallenteitaan ja editoida niitä.

Kirjasto määrittelee tietokoneiden varaamiskäytännöt. Asiakas on vastuussa editointitilan käytöstä ja lukitsemisesta varaamanaan aikana.

Tietokoneiden asetusten muuttaminen, ohjelmien asentaminen ja poistaminen on kielletty. Epäasiallisen, väkivaltaisen ja laittoman aineiston käyttö ja katselu kirjaston tiloissa on kielletty.

Kirjasto ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteiden tai verkkoyhteyksien toimintahäiriöistä tai käyttäjän toiminnasta.

Käyttäjien on huomioitava myös voimassaolevan lainsäädännön (henkilörekisteri-, tekijänoikeus- ja rikoslaki) sääntelevät määräykset.

Viranomaisilla on oikeus saada koneen käyttäjätietoja rikostutkintatapauksissa. Asiakas vastaa itse käsittelemiensä tietojen salassa pysymisestä ja tiedostojensa tallentamisesta.

Henkilökunnalla on oikeus rajoittaa tarvittaessa tietokoneiden käyttöoikeutta.

Käyttäjä sitoutuu korvauksiin, jos laitteille tai ohjelmille tehdään tahallista vahinkoa tai ilkivaltaa sinä aikana kun käyttäjä on varannut tilan.

Omatoimikirjastot, verkkoasiointi ja e-aineistot, kaksivaiheinen tunnistautuminen

Kaksivaiheista kirjautumista - kirjastokortin numero + tunnusluku - edellytetään asioitaessa omatoimikirjastossa, verkkokirjastossa ja automaateilla ja lainattaessa/ladattaessa e-aineistoja.

Menetelmän tarkoitus on varmentaa henkilön identiteetti kahta eri tunnistautumismenetelmää hyödyntäen ja näin estää käyttäjätilin luvaton käyttäminen.

Asiakas saa tunnusluvun esittämällä kirjastokortin ja todistamalla henkilöllisyytensä. Tunnuslukua ei anneta puhelimitse eikä sähköpostitse.

Omatoimikirjastoissa asioimiseksi asiakas tarvitsee henkilökohtaisen tunnusluvun ja sirullisen kirjastokortin, joka toimii sekä kirjastokorttina että sähköisen kulunvalvonnan avainkorttina.

Tässä omatoimikirjastolla tarkoitetaan kirjastoa, jossa ei ole henkilökuntaa paikalla, ovet ovat lukittuina ja asiointi tapahtuu täysin itsepalveluna.

Omatoimikirjaston kortin saa ainoastaan asioimalla kirjaston palvelupisteessä ja sitoutumalla ko. kirjaston käyttösääntöihin allekirjoittamalla kortin/sitoutumislomakkeen.

Omatoimikirjaston kortin haltija voi tuoda omatoimikirjastoon mukanaan esim. alaikäisiä lapsia tai perheenjäseniä, mutta kaikkien on tultava sisään ja lähdettävä ulos samalla kirjautumisella.

Kulunvalvontajärjestelmästä muodostuu asiakasrekisteri, jonka selosteen mukainen tarkoitus on asiakkaiden oikeussuojan ja turvallisuuden takaaminen, kohteen omaisuuden suojaaminen sekä rikosten ennaltaehkäiseminen ja niiden selvittäminen.

Kirjastokortti, aineiston käyttö, lainaaminen ja varaaminen

Jokaisella asiakkaalla on oltava kirjastokortti. Kirjastokortti on henkilökohtainen.

Asiakas saa kirjastokortin asioimalla kirjaston palvelupisteessä virkailijan tallentaessa tiedot kirjaston asiakasrekisteriin - tai täyttämällä sitoutumislomakkeen, johon merkityt tiedot tallennetaan kirjaston asiakasrekisteriin.

Allekirjoittamalla kirjastokortin tai ko. lomakkeen asiakas hyväksyy kirjaston asiakkuuden ja sitoutuu noudattamaan käyttösääntöjä.

Alle 15-vuotiaalta ja yhteisölainaajalta (koulu, päiväkoti, laitos tai muu yhteisö) vaaditaan vastuuhenkilön (esim. huoltaja, koulun tai päiväkodin virkavastuullinen johtaja) sitoumus.

Vastuuhenkilön sitoumus vaaditaan myös, jos henkilöasiakkaalla on edunvalvoja tai muu lakimääräinen edustaja.

Asiakkuutta varten asiakkaan tai vastuuhenkilön on todistettava henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella sekä ilmoitettava henkilötunnuksensa ja yhteystietonsa.

Kirjasto voi hyväksyä lainauskortiksi kirjastokortin lisäksi myös muun viivakoodilla varustetun henkilökortin.

Kortti on aina esitettävä aineistoa lainattaessa. Yleisellä kirjastolla on oikeus kerätä asiakkuutta varten tarvittavat henkilötiedot, jotka muodostavat asiakasrekisterin.

Asiakasrekisteriä käytetään vain lainaustenvalvontaan. Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisen käyttöön. Jokaisella on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja omistaja tai vastuuhenkilö on vastuussa kirjastokortilla lainatusta aineistosta. Kirjastokortin katoamisesta sekä nimen ja yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon.

Asiakas on vastuussa kadonneella kortilla lainatusta aineistosta niin pitkään, kunnes katoamisilmoitus kirjastoon on tehty.

Aineistoa voi varata asioimalla kirjaston asiakaspalvelussa tai verkkokirjaston kautta. Noudettavasta varauksesta saa ilmoituksen sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeellä.

Varaaminen on maksutonta. Varaus on noudettava 7 vuorokauden kuluessa  saapumisilmoituksen lähtemisestä. Kirjastoautossa ja kotikirjastopalvelussa voidaan noudattaa toiminnan mukaisia noutoaikoja.

Ellei tarvittava aineisto löydy Hämeenlinnan kirjaston kokoelmista, sen voi pyytää kaukolainaksi muualta Suomesta tai ulkomailta.

Aineiston voi varata myös seutulainana Vanamo-kirjastojen (Hattula, Hämeenlinna, Janakkala) alueelta. Seutulainasta voidaan periä kuljetusmaksu.

Seutuvaraus- ja kaukopalvelumaksut esitetään Maksut ja hinnat-sivulla

Kirjastossa on käytettävissä ja lainattavissa fyysistä aineistoa ja e-aineistoa.

Kirjasto ei vastaa lainatun aineiston sisällöstä eikä tietojen oikeellisuudesta eikä sen aiheuttamista vahingoista asiakkaille.

Asiakkaalla lainassa olevien teosten määrää ei rajoiteta pois lukien konsolipelit, joita voi samanaikaisesti olla lainassa kaksi kappaletta.

Laina-ajat ovat 1–28 vuorokautta aineistolajista riippuen. Yleisimmät laina-ajat ovat 2 tai 4 viikkoa. Kirjastoautoissa ja kotikirjastopalvelussa voidaan noudattaa toiminnan mukaisia laina-aikoja.

Elokuvia ja pelejä ei lainata asiakkaille, jotka eivät täytä lakisääteisiä aineistokohtaisia ikärajoja.

Lainan voi uusia 8 kertaa, ellei siitä ole varauksia. Uusimisessa voi olla rajoituksia joidenkin aineistoryhmien osalta.

Palauttaminen, palauttamisen määräajat ja uusiminen

Asiakkaan on palautettava aineisto viimeistään lainan eräpäivänä kirjaston aukioloaikana.

Palauttaminen tapahtuu asiakkaan vastuulla ja siitä saa halutessaan kuitin. Joissakin kirjastoissa on käytössä palautusluukku. Lainojen palautus luukkuun tapahtuu myös asiakkaan vastuulla, ja lainat palautuvat seuraavana kirjaston aukiolopäivänä. Palautusluukut saattavat olla ajoittain suljettuina.

Eräpäivät ilmoitetaan eräpäiväkuitissa, jonka asiakas saa lainauksen yhteydessä.

Lainoista on mahdollista saada eräpäivämuistutus kolme vuorokautta ennen eräpäivää sähköpostiin. Kirjasto ei ole vastuussa eräpäivämuistutusten perillemenosta.

Myöhästyneestä aineistosta peritään maksu, ja korvaus palautuskehotuksista sekä muista perintätoimista.

Lainojen palauttamatta jättäminen ja maksamattomien maksujen laiminlyönti kehotuksista huolimatta aiheuttaa lainausoikeuden menetyksen, ja perintä siirtyy perintätoimistolle.

Lainat voi uusia kirjaston palvelupisteissä, puhelimitse tai verkkokirjastossa, jossa voi myös varata aineistoa. 

Kirjaston käyttäjän yleiset velvollisuudet

Kirjaston käyttäjä ei saa kirjastossa asioidessaan aiheuttaa häiriötä kirjaston muille käyttäjille eikä henkilökunnalle, eikä vaarantaa kirjaston viihtyisyyttä eikä turvallisuutta.

Kirjaston käyttäjä on velvollinen käsittelemään kirjaston aineistoja ja muuta omaisuutta huolellisesti siten, etteivät ne vaurioidu (Kirjastolaki 12 §, Järjestyslaki 612/2003).

Maksuttomuus ja maksut

Asiakkaalle maksutonta on kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus, varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta.

Kirjasto perii maksuja mm. myöhässä palautetusta aineistosta, huomautusilmoitusten ja laskujen toimittamisesta, seutulainoista, kaukolainoista, rikkoutuneista koteloista sekä tulosteista. Katso Maksut ja hinnat.

Myöhästymismaksut alkavat kertyä eräpäivän jälkeisenä päivänä. Kirjasto lähettää asiakkaalle ensimmäisen huomautusilmoituksen 14 vrk eräpäivästä, paitsi varatusta aineistosta 2 vrk eräpäivästä.

Hoitamattomat maksut ja korvaukset siirretään perintään. Lasten ja nuorten aineistosta perimme vain huomautus- ja perintäkulut.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava kirjaston asiakaspalveluun vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä aineiston arvoa vastaava korvaushinta.

DVD-, BluRay- ja CD ROM -levyjä ei tekijänoikeudellisista syistä pysty korvaamaan vastaavilla tallenteilla, vaan nämä korvataan korvaushinnalla, joka sisältää tekijänoikeusmaksun (Kirjastolaki 11 §, Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007).

Lainauskielto

Maksamattomat maksut ja korvaukset jäävät asiakkaalle velaksi.

20 euroa ja sen ylittävät velat aiheuttavat automaattisesti lainauskiellon.

Laskulle tai perintään mennyt aineisto aiheuttaa lainauskiellon. Asiakas saa lainausoikeuden takaisin palauttaessaan myöhässä olevan aineiston tai korvatessaan kadonneen tai vahingoittuneen aineiston ja maksaessaan kertyneet maksut.

Kirjaston käyttökielto

Kirjastotoimenjohtaja tai hänen sijaisensa voi antaa asiakkaalle määräaikaisen, kirjastokohtaisen käyttökiellon (korkeintaan 30 vrk), mikäli asiakas huomautuksista huolimatta toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle, vaarantaa sen turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta.

Ennen kiellon antamista on asiakasta kuultava ja käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua kuntalain mukaisesti.

Rekisteriseloste